Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus HIG
campus Parnas
campus Waas

examenombuds: beticht wordt van fraude of plagiaat op een examen

fraude of plagiaat tijdens een examen

Als onregelmatigheid wordt beschouwd elk gedrag van een student in het kader van een examen waardoor deze het vormen van een juist oordeel omtrent de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van hemzelf dan wel van andere studenten geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of poogt te maken.(OER art. 152)

Voorbeelden van onregelmatigheden zijn: binnen handbereik beschikbaar zijn van niet toegelaten informatie(bronnen), communiceren met medestudenten, cursustekst raadplegen, notities doorgeven aan een medestudent, elektronische hulpmiddelen gebruiken om toegang te krijgen tot de cursus of contact te hebben met anderen, een eerdere verwittiging van de surveillant negeren, iemand anders het examen laten afleggen, …

Je wordt dan gehoord door een beperkte examencommissie (voorzitter examencommissies, administratief secretaris en ombuds). Je situatie wordt daarna voorgelegd aan de volledige examencommissie die een oordeel velt over de fraude en eventuele sancties. In geval van plagiaat, vastgesteld bij papers, eindwerk, bachelor-proef … word je eveneens gehoord door de beperkte examencommissie die beslist over de ernst en omvang van het plagiaat. Zij oordeelt tevens je eventueel te sanctioneren in de punten dan wel om je situatie als fraudebetichting voor te leggen aan de examencommissie.

In afwachting van een uitspraak door de examencommissie mag je je examenreeks afwerken met inbegrip van het examen in kwestie, maar met inbeslagname van de betwiste stukken en de reeds gemaakte kopij.