Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus HIG
campus Parnas
campus Waas

geconfronteerd wordt met al dan niet ernstige overmacht tijdens de examenperiode

ernstige overmacht?

Je kan een examen binnen de officiële examenperiode niet afleggen op het voorziene tijdstip omwille van overmacht.

Je verwittigt zo snel mogelijk en alleszins vóór het examen plaatsvindt op de manier die voor jouw campus aangegeven wordt (zie bij bereikbaarheid). De ombuds beslist autonoom of de overmacht voldoende gegrond is en bepaalt autonoom of een examen op een andere beschikbare datum kan plaatsvinden dan wel of eventueel een extra examen ingericht wordt. Je dient de overmacht altijd aan te tonen. Een doktersattest geeft niet automatisch recht op een inhaalexamen.

Bij herhaald indienen van doktersattesten voor korte periode – zonder dat er van chronische aandoening sprake is – kan de ombuds beslissen geen inhaalexamen meer te organiseren.

Als je voor een korte periode ziek bent, is het enkel zinvol om een inhaalexamen te vragen wanneer je zeer goed voorbereid was voor het betreffende examen zodat je met een minimum aan “herhalingstijd” klaar kan zijn om het examen af te leggen.

Een speciaal voor jou ingericht examen leg je altijd af tenzij er zich een nieuwe overmachtssituatie voordoet. In dat geval dien je dit opnieuw te laten weten en te attesteren om je te verontschuldigen voor je afwezigheid. Als je opnieuw ziek bent voor je inhaalexamen wordt in de regel geen nieuw inhaalexamen meer georganiseerd (behoudens zeer ernstige situaties).

Het inhaalexamen kan plaatsvinden vanaf de dag na het verstrijken van het ziekteattest en kan op de dag van een ander examen geplaatst worden. In de regel zal het plaatsvinden vóór het verstrijken van je laatste examendag. In functie van andere bijzondere situaties (ernstiger overmacht, spreiding …) kan het ook later of zelfs buiten de betreffende examenperiode vallen. Dit kan je niet zelf bepalen.

De examenvorm van een inhaalexamen kan verschillen van dat van het reguliere examen.

In ernstige situaties zal de ombuds altijd binnen de mate van het mogelijke de nodige flexibiliteit hanteren. Ook als je in deze gevallen geen gebruik wil maken op examen-verplaatsing kan je toch best de ombudsdienst op de hoogte brengen. In bepaalde gevallen kan het belangrijk zijn dat de ombuds over deze informatie beschikt op de examencommissie.

Volgende redenen worden niet aanvaard als voldoende reden om de examenplanning aan te passen: ziekte buiten de examenperiode, overslapen, binnen de examenperiode geplande en geboekte reis, sollicitatiegesprek, starten van een andere opleiding, job, vakantiejob, (familie-, huwelijks-, …)feesten, persoonlijk aangegane engagementen, vergissing van datum of moment, verkeerd examenlokaal, ontevredenheid met examenrooster, minder dan 24 uur tussen 2 examenmomenten, geen internettoegang, trein of busvertragingen van minder dan drie kwartier, een minstens 1 dag voor het examen aangekondigde staking van het openbaar vervoer …