Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus Schaarbeek
campus Dilbeek
campus Sint-Niklaas

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag

We willen als Hogeschool/Universiteit inzetten op een omgeving waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag en waar dit – mocht het zich toch voordoen – ernstig genomen en aangepakt wordt.

Je grenzen aangeven is een basisrecht.

Iedereen heeft het basisrecht zelf te beslissen waar zijn/haar grenzen liggen. Als iemand anders jouw persoonlijke grens overschrijdt is dit gedrag ongewenst. Het is dan belangrijk dit onmiddellijk en duidelijk in je communicatie aan te geven.

Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Van anderen wordt verwacht dat ze de grens die jij aangeeft respecteren. We spreken van grensoverschrijdend gedrag wanneer de ander daar dan geen rekening mee houdt.

Daarnaast wordt ook gedrag dat vanuit algemeen fatsoen of vanuit de specifieke context ongepast is als grensoverschrijdend gezien.

Gepaste terughoudendheid bij de personen die je leerproces begeleiden.

Als student primeert altijd de begeleiding in je leerproces of studietraject. Vermits je ook beoordeeld moet worden is het van bijzonder groot belang dat een objectieve evaluatie in alle omstandigheden kan gegarandeerd worden. Vandaar dat je vanuit deze context kan verwachten dat de mensen die je in dit leerproces begeleiden een gepaste terughoudendheid hanteren. Ook van de mensen die je begeleiden op je stageplaats mag je op dezelfde manier een gepaste terughoudendheid verwachten.

Mogelijke signalen van grensoverschrijdend gedrag door personen die je leerproces begeleiden.

Onnodige of ongepaste aanrakingen, het aansturen op ontmoetingen buiten je studie of stage-context, seksueel getinte insinuaties, het gesprek te pas en te onpas op seksuele inhouden brengen, scherpe uitspraken over je persoon waarvan je uit je lood geslagen bent, herhaaldelijk onnodig emoties uitlokken, denigrerende opmerkingen, aangeven dat zaken “onder ons” moeten blijven, jou steeds opzoeken als je alleen bent, openlijk heel flirterig doen, zeer lange persoonlijke gesprekken, herhaaldelijk commentaar op je fysische voorkomen of aantrekkelijkheid … e.d. meer zijn vaak signalen van gedrag dat niet bij de context van studie/stage past of m.a.w. van grensoverschrijdend gedrag.

Veel erger wordt het nog wanneer men begint te dreigen en/of geweld gebruikt (verbaal en/of fysiek) en in situaties waar het gaat om pesten/cyberpesten, ongewenste seksuele handelingen en discriminatie.

Uiteraard wordt ook van medestudenten verwacht dat ze zich onthouden van dergelijk gedrag.

Wat te doen als je toch met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd wordt?

Wanneer je buikgevoel of je intuïtie zegt dat een situatie niet oké is dan is dat bijna altijd terecht. Het is dan uiterst belangrijk hier iets mee te doen.

Praat erover met je vrienden of met je ouders zodat je eventueel je buikgevoel even kunt toetsen. Mocht je er toch (eerst) in alle anonimiteit willen over praten dan kan je altijd bellen naar tele-onthaal.

Zorg altijd dat je duidelijk communiceert over jouw grenzen.

Als je twijfels hebt of ervaart dat grenzen overschreden worden – door wie dan ook - kan je dit altijd melden binnen de Hogeschool aan één van de studentenpsychologen die als vertrouwenspersoon voor dergelijke situaties fungeren.

Als het gaat om grensoverschrijdend gedrag op je stageplaats kan je dit ook melden aan je stagebegeleider vanuit de Hogeschool/Universiteit. Je kan ook zelf rechtstreeks de vertrouwenspersoon van je stage-instelling contacteren. We raden je echter aan je melding toch in de eerste plaats via de Hogeschool/Universiteit te doen. De Hogeschool /Universiteit neemt altijd de zorg voor jou als student en eventueel overleg met de vertrouwenspersoon van de stageplaats op zich.


Wij willen je in elk geval absoluut adviseren het altijd te melden wanneer het zich voordoet.

Waarom is melden belangrijk?

Melden is belangrijk zodat je er niet alleen mee zit. Het helpt vaak om er beter mee om te kunnen gaan en je beter in je vel te voelen.

Het is ook belangrijk ter bescherming van jezelf. Door het te melden kan je bijvoorbeeld gemakkelijker signalen leren herkennen en ermee omgaan zodat de situatie minder snel escaleert of bedreigend wordt. Tegelijk kan een melding ook bijdragen aan preventie van mogelijke toekomstige situaties ten aanzien van andere studenten.

Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om je in alle omstandigheden een objectieve evaluatie te kunnen garanderen.

De vertrouwenspersonen kunnen je informatie en advies geven van hoe je met de situatie kan omgaan en je grenzen kan stellen. Zij kunnen indien nodig ook maatregelen nemen om te zorgen dat het grensoverschrijdend gedrag stopt.

De vertrouwenspersonen zullen nooit stappen ondernemen zonder overleg met jou en zonder jouw expliciete toestemming. Zij nemen altijd de zorg voor jou als student op.

Onthoud jezelf ook van grensoverschrijdend gedrag.

Uiteraard wordt ook van jou als student verwacht dat je je tegenover anderen (medestudenten, begeleiders, docenten, medewerkers van diensten, klanten of patiënten of medewerkers op je stageplaats… ) respectvol gedraagt en je onthoudt van grensoverschrijdend gedrag op alle vlakken. Wees ook steeds heel voorzichtig bij het delen en doorsturen van foto’s, mails, berichten … en draag er voldoende zorg voor dat daarbij nooit de waardigheid van de andere aangetast wordt. Het publiek maken van persoonlijke, denigrerende of beledigende informatie over anderen wordt altijd als grensoverschrijdend gedrag beschouwd.

Wij zetten in op:

Ten aanzien van meldingen omtrent grensoverschrijdend gedrag willen we inzetten op laagdrempeligheid, discretie, vertrouwelijkheid en deskundigheid in functie van een zo duurzaam mogelijk herstel.